1. Aan het SAR-EL programma kan een ieder deelnemen die gezond is en bereid de opgedragen werkzaamheden in Israël te verrichten, mits de deelnemer voldoet aan de door de Stichting SAR-EL Nederland en SAR-EL Israël gestelde voorwaarden en niet is afgewezen conform art. 14 van deze voorwaarden.

2. Het primaire doel van het SAR-EL programma is daadwerkelijke hulp te verlenen aan Israël door het verrichten van vrijwilligerswerk. Het betreft uitsluitend ongeschoolde burgerwerkzaamheden.

3. De accommodatie is eenvoudig. Meestal verblijft men met meerdere personen op één kamer. Er worden drie maaltijden per dag verstrekt. Aan de huisvesting en voeding zijn voor de vrijwilliger geen kosten verbonden. Er wordt getracht uw verblijf in Israël zo aangenaam mogelijk te maken. Houdt u er rekening mee dat er op sommige bases gebrek is aan enige elementaire zaken. SAR-EL Israël adviseert daarom mee te nemen: lakenzak en kussen. Ook is gesloten schoeisel op een basis gewenst.

4. De minimale verblijfsduur op een militaire basis bedraagt 3 weken, start is altijd op een zondag. De maximale verblijfsduur bedraagt 3 maanden. Dit is tevens de maximale duur van het visum. Verlenging is mogelijk, maar dient zelf te worden geregeld. De wens hiertoe kan ter plekke aan de leiding van SAR-EL Israël kenbaar worden gemaakt.

5. Indien door de vrijwilliger, zonder acceptabele reden, de overeengekomen periode van minimaal drie weken voortijdig wordt afgebroken, dan wel de overeengekomen periode niet volledig wordt benut voor het SAR-EL programma, dan is Stichting SAR-EL Nederland gerechtigd alsnog een extra bijdrage van € 95,- te vorderen voor additionele administratieve kosten, gemaakt in Nederland en in Israël.

6. In de regel wordt arbeid verricht gedurende acht uren per dag, waarbij de gebruikelijke pauzes voor lunch etc. in acht worden genomen De werkweek is van zondag t/m donderdag. Soms wordt eveneens op vrijdagochtend gewerkt.

7. Partijen beogen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan te gaan.

8. Bij een verblijf langer dan drie weken bestaat, in sommige gevallen, de mogelijkheid om lessen Hebreeuwse taal te volgen. Voorlichtingsbijeenkomsten en excursies zijn in het programma opgenomen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

9. Iedere vrijwilliger dient zich te houden aan de ter plekke geldende leef- en gedragsregels, zo ook aan de door SAR-EL Israël gegeven opdrachten.

10. Het bezitten en/of het gebruiken van drugs c.q. verdovende en/of hallucinerende middelen en alcohol is ten strengste verboden, tenzij dit door een arts is voorgeschreven.

11. Om praktische redenen kan met dieetwensen geen rekening worden gehouden Alle maaltijden zijn kosjer.

12. Hoewel vrijwilligers in Israël het recht hebben op beperkte medische verzorging zolang men aan het programma deelneemt, is men verplicht een reis- en ongevallenverzekering of te sluiten. SAR-EL Nederland en SAR-EL Israël kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor kosten die vrijwilligers hebben ten gevolge van een ongeval of diefstal. Tevens is de vrijwilliger verplicht in het bezit te zijn van een ziektekostenverzekering.

13. Een vrijwilliger die zich niet houdt aan de geldende voorschriften, zal onverwijld uit het SAR-EL programma worden verwijderd. In dit verband wordt uitdrukkelijk gewezen op het verbod tot evangelisatie, evenals het dragen van opvallende uitingen van geloofsovertuiging(bijv. T-shirts met tekst)

14. Stichting SAR-EL Nederland behoudt zich het recht voor om personen, zonder verdere toelichting of opgave van redenen, af te wijzen voor het programma.

15. Vrijwilligers worden verzocht een vrijwillige bijdrage van € 95,00 te voldoen aan de Stichting ten behoeve van administratieve en overige kosten.

16. Een aanvraag tot deelname wordt in behandeling genomen na ontvangst van: een volledig ingevuld deelnameformulier, een door een arts ingevuld en ondertekend medisch verslag, één pasfoto en een kopie van blz. 1 van het paspoort.

17. Stichting SAR-EL Nederland en SAR-EL Israël sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade ongeacht de oorzaak.

18. Vliegtickets kunt u zelf regelen. U wordt opgehaald op het vliegveld van Tel Aviv indien u op de startdatum (zondag) voor 16.00 uur arriveert. Uiteraard kunt u ook voor de startdatum in Israel arriveren. In dat geval krijgt u nadere instructies.

Art. 2 van de statuten van Stichting SAR-EL Nederland luidt: De Stichting heeft tot doel het, in samenwerking met SAR-EL Israël, organiseren van de werving van vrijwilligers in Nederland, die bereid zijn voor een minimale periode van drie weken in Israël burgerwerkzaamheden op een militaire basis uit te voeren.

AANVULLING 2019 OP DE BESTAANDE VOORWAARDEN:

Aankomst voorwaarden van SAR-EL Israel

Aangezien in het verleden veel vrijwilligers laat of te laat in de middag van de startdatum arriveerden op Ben Gurion airport, dienen vrijwilligers per 1 oktober 2019 hun reisschema zodanig te plannen dat zij voor 12 uur ‘s middags op het vliegveld aanwezig zijn op de start datum van het programma.
( uitzondering: nl vrijwilligers die rond 12 uur vanuit Amsterdam op Ben Gurion airport landen worden eveneens geaccepteerd).

Weekend voorwaarden van SAR-EL Israel

SAR-EL Israel staat er op dat vrijwilligers klaar staan om terug te keren naar de basis niet later dan 9 uur op Savidor station.

De laatste tijd is dit een steeds groeiender probleem geworden, aangezien elke zondag militairen en vrijwilligers steeds langer moeten wachten op achterblijvers, alvorens bussen naar de bases kunnen vertrekken.
Laatkomers dienen terug te keren naar hun bases met eigen vervoer en op eigen kosten.

Gedragcode op de bases en in Beit Oded

Helaas hebben wij de laatste tijd meerdere incidenten waar genomen waarbij vrijwilligers zich respectloos hebben gedragen ten opzichte van leiders of leidsters (madrichot), ten opzichte van militairen en collega vrijwilligers.

Deze personen zijn definitief verwijderd van de basis en Beit Oded en waren derhalve gedwongen om op eigen kosten hun verblijf in Israel elders te verzorgen danwel op eigen kosten hun vliegticket te wijzigen.

Onze voorwaarden zijn simpel: onze vrijwilligers zijn gasten van de IDF en gasten van de staat Israel.
Wij verwachten van vrijwilligers dat zij onze voorwaarden en gedragscode respecteren zolang zij aan het SAR-EL programma deelnemen.
Van een ieder mag worden verwacht dat men de normale beleefdheid en omgangsvormen respecteert.

Eenmaal van de basis verwijderd betekent dat er geen tweede kans meer is op deelname aan het SAR-EL programma.

Beit Oded

Vrijilligers gaan er te gemakkelijk van uit dat zij bij deelname aan het SAR-EL programma onvoorwaardelijk recht hebben om in het weekend in Beit Oded te verblijven.

Echter men zal zich elke week weer telefonisch dienen aan te melden .

Het weekend verblijf in Beit Oded is niet gegarandeerd en SAR-EL is niet financieel verantwoordelijk voor een ieder waarvoor Beit Oded in het weekend geen plek heeft.

Aanmelden